สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นายบุญสม โพธฺิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมการวิเคราะห์ประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐานระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการวิเคราะ์มาวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2