ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. กับ คณะศึกษานิเทศก์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออกเขียนได้ ตลอดจนมุ่งหวังให้นักเรียน ได้ เรียนดี มีความสุข ณ ห้องประชุม DLICT สพป.สุพรรณบุรี เขต 2