สพป.ลพ. เขต 1ประชุม OIT ด้วยระบบ VDO Conference

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชีแจงการประเมินแต่ละ OIT ด้วยระบบ VDO Conference และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสของ สพป.ลพ. เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562