สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference รับฟังการชี้แจงรายละเอียดประเด็นการประเมิน ITA Online 2019

วันนี้ (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย       นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประเด็นการประเมิน ITA Online 2019 ในส่วนของการประเมิน OIT ทั้ง ๔๘ ประเด็น โดยวิทยากรจาก สำนัก ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ