สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งสพป.สิงห์บุรีได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป้าหมายคือต้องการให้โรงเรียนมีครูครบชั้น ในการดำเนินการประชุมโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในครั้งนี้