สพป.ระนอง ประชุมหารือการช่วยเหลือและป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากสัตว์ (ลิง)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากสัตว์ประเภทลิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างดียิ่ง ได้แก่ ปลัดอำเภอกระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ปศุสัตว์อำเภอกระบุรี กำนันตำบลลำเลียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมระดมและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาลิงที่คุกคามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

โดยสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากลิงไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ห้ามให้อาหารสัตว์ในบริเวณโรงเรียน จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารเบื้องต้นในการป้องกันไม่ให้ลิงเข้ามาคุกคามในโรงเรียน และประสานไปยังหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีฝูงลิงเข้ามาก่อความวุ่นวาย และเสี่ยงเกิดอันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทาง ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่เกิดผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้จัดประชุมขอความร่วมมือจากหน่วยงานข้างต้นอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน