สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและผู้ที่สนใจ  ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562  ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  โดย มีนายสุรศักดิ์ ฦาชา รอง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ในวันที่ 1  พฤษภาคม 2562   มีผู้รับการฝึกอบรมฯ จำนวน 107 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานการยกระดับคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ และการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ,เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการทางลูกเสือ ให้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือใช้กระบวนทางลูกเสือในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างถูกต้อง