สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมศึกษาเทศก์

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการจัดทำแผนการนิเทศแบบบูรณาการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒