สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 และประชุม “พฤหัสเช้าชวนคิดชวนคุย”

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ , นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 ผ่านทางระบบ VDO Conference และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรรับชมทาง YouTube Channel เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุม “พฤหัสเช้าชวนคิดชวนคุย” ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยได้แจ้งและหารือข้อราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ต่อไป