สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2567  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการ และพิจารณา (ร่าง) ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ