สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และนำลงนามถวายพระพร และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภายในจังหวัดและต่างอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและเนืองแน่น และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

***สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”