การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒