สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒