สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียนที่เปิดสอนปฐมวัย จะต้องดำเนินการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน แล้วนำผลการประเมินไปใช้สรุปผลการดำเนินงานการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของประเทศและใช้เป็นข้อมูลกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/น.ส.พบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)