การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับงบโรงเรียนทั่วไป สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับงบโรงเรียนทั่วไป สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒