สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประชุมชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ โดยแบ่งการประชุมเป็น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ มิติด้านบุคคล มิติด้านบทบาทหน้าที่ และมิติด้านองค์กร