สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”(Anti-Corruption Education)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”(Anti-Corruption Education) รุ่นที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนในอำเภอกุดชุมและอำเภอไทยเจริญ/รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 2562 โรงเรียนในอำเภอทรายมูลและอำเภอป่าติ้ว/รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม โรงเรียนในอำเภอเลิงนกทา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)