สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดการประชุมโครงการงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมโครงการงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นเวทีให้นักเรียนทุกระดับเข้าถึงการแข่งขันอย่างเสมอภาค