สพป.เลย เขต ๒ ประกาศเจตนารมณ์และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) องค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตจำนง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  องค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน    ในพิธีการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม มีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน

นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ เป็น ๑ ใน ๒๕  เขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบตามแผนแม่บทระดับชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นกรอบและทิศทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกพื้นที่.ให้เกิดเป็นหน่วยงานคุณธรรม อาทิ กระทรวงคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เขตคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสนองนโยบาย และสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว จึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักการ“เขตคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต” ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ๓ ประการ คือรับผิดชอบ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ดังคำขวัญที่ว่า “เลย ๒ คนดี รับผิดชอบในหน้าที่  รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ” อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายให้เกิดองค์กรคุณธรรมของจังหวัดเลย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภายหลังการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว  มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)องค์กรคุณธรรม ระหว่างนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กับนายพลชัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติ และดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ยังได้ลงนามในประกาศส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและมีการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม   ในการประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตจำนง  และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ในครั้งนี้ มี ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเลย  สถานีตำรวจภูธรเมืองวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย