สพฐ. เปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “สพฐ. : 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “สพฐ. : 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้” เพื่อแสดงผลงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารของ สพฐ. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในพิธี ณ สวนวันครู 62 อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ
.
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน ซึ่งงานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญด้านหนึ่ง โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการพัฒนาตนเองสู่การมีอาชีพ มีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวโดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งด้านทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม จนนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ
.
สำหรับการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลงานเชิงประจักษ์มากมาย อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ โครงการยกระดับการใช้ภาษาไทย โครงการ Active Learning โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการห้องเรียนอาชีพ และโครงการห้องเรียนดนตรี เป็นต้น ดังนั้น เพื่อแถลงผลความสำเร็จของการดำเนินงาน สพฐ. จึงได้จัดงานนิทรรศการ “สพฐ. : 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสาธารณชนทั่วไปให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานต่อวัน มากกว่าวันละ 500 คน
.
นอกจากนั้น รมช.ศธ. ยังได้เสริมว่า ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เราสามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ที่จังหวัดสตูล สำหรับในปีนี้ ได้มีการวางแผนการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยขยายผลการจัดงานไปทั่วประเทศใน 6 ภูมิภาค รวม 5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม ภาคกลางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้มากกว่า 20,000 คน ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจะมีเพื่อนบ้านมิตรประเทศต่างๆ จากอาเซียน เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วย ในระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 นี้ ดูภาพทั้งหมด

อัฉรา ข่าว