สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรับนโยบายจาก สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการ กพฐ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานการประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า .. ข่าว สพฐ. รับชมการเสนอผลงาน ๔ ปีการศึกษา การพัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และประชุมข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป/โรงเรียนคุณภาพตำบล การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม

เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะฯ  เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง