สพป.ลพ. เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มาศึกษาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (KRS) มาตรฐานสำนักงานเขต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมืิ่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562