สพป.เลย เขต ๒ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทางไกล Video Conference

วันพุธที่  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลยเขต ๒บุคลากรสำนักงานเขตฯ  ได้ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  ติดตามชมการเปิดงาน  ๔ ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ ของ สพฐ. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้าน Active Learning   การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  การกีฬาพัฒนาผู้เรียน   พัฒนางานอาชีพ  โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบาย การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป  การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV  การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๓๗/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยให้สำนักงานเขตฯ แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.และประชุมทางไกลไปพร้อมกันด้วย เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ