สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมกองทุนสวัสดิการ

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการภายในกองทุน ในการนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายในกองทุนฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562