สพป.ลพ. เขต 1 เตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนทีมงาน ในการเตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอนประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำพูน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562