สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในส่วนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเป็น Smart Leader เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพ และประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) สามารถจูงใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 230 คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 คน รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 242 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เสาวณีย์ สังฆโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักกายภาพบำบัดและนักดนตรีบำบัด โรงพยาบาลประสานมิตร กรุงเทพ คุณณัทธร สังฆโสภณ และคุณณธายุ สังฆโสภณ ซึ่งจะมาให้แนวทางในการสร้างสุนทรียะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี นายประจบ กำเนิดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง และนายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะมาช่วยสร้างสุนทรียะในระหว่างกิจกรรม PLC และคณะวิทยากรพี่เลี้ยงจากผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รวมทั้งสิ้น 34 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ในการอบรมฯ ครั้งนี้