สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ครูวิชาการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครู (ครูวิชาการ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption  Education)  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นครูวิชาการของโรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา  2562   โดยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   นางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   และบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม