สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลรุ่นที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชื่อเรื่อง “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว” ให้กับข้าราชการครูผู้สอนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๖๐ คน  ซึ่งโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เป็นศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ.๐๒๖) ได้ดำเนินการจัดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสน์ นายกเทศมนตรีตำบลแปลงยาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดบางบ่อ ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอแปลงยาว และนายพิสูจน์ แสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรมในรุ่นที่ ๒ นี้มีการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV จำนวน ๓ วันในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา