สพม.20 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)​ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  โดยก่อนการประชุมได้ร่วมร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนหนองหานวิทยา โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย