สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบรางวัล NT ด้านการคิดคำนวณ คะแนนเต็ม 100

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้กับ เด็กชายธนศักดิ์ พันเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ที่มีผลการทดสอบ NT ด้านการคิดคำนวณ คะแนนเต็ม 100  จำนวน 3,000 บาท จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ และสร้างขวัญกำลังใจกับนักเรียน ในวันประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานแผน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก