การประชุมชี้แจงข้อราชการสําคัญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ชี้แจงข้อราชการสำคัญเรื่อง  “การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป ,โรงเรียนคุณภาพตำบล  และการขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม”  ณ  ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว