สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (STEAM BCG Education)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (STEAM BCG Education) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องศรีมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา และ นายธาฤชร ประสพลาภ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)