สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรบเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) บริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอไว้ ดังนี้ 1.เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 2.บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6. บูรณาการกับชีวิตในโรงเรียน โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 และ 13 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และครูวิชาการ รุ่นที่ 1

อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิตและอำเภอซับใหญ่ วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราห์จาก ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงข้อมูลระบบสารสนเทศ จากโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3