นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสุภารีย์  โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  เพื่อฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)