สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก