สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระยอง เขต ๒ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา O-NET ดังนี้ ข้อ ๑ ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย ๒ วิชา ข้อ ๒ ทุกโรงเรียนมีนักเรียนอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปอย่างน้อย ๒ วิชา ข้อ ๓ ไม่มีนักเรียนได้ศูนย์คะแนน  โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต ๑