สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ครูใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เนื่องจากมีบุคลากรของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ลาออก 1 ท่านทำให้ภาระงานของบุคลากรในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และให้แต่ละกลุ่มงานวางแผนการบริหารจัดการในการใช้เงินโครงการต่างๆและแจ้งกลุ่มบริหารการเงินฯล่วงหน้า