การประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงานในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตร ดังนี้ 1. โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยเต็มร้อยละ 100 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และ 3. โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง