สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลฯ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุนที่ ๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.๐๒๑ ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต ๒  นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อยกระดับพัฒนาครูด้านสะเต็มศึกษาโรงเรียนที่สมัครเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางฝึกทักษะการเรียนรู้ ในการศึกษายุค ๔.๐