สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ (ประธานกลุ่มฯ) เป็นผู้กล่าวรายงานว่า กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม โดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1) ผลการทดสอบระดับชาติ Ordinary National Educational Test : O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมของกลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test : RT ภาพรวมของกลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3) ส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนภายในกลุ่ม ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 จนได้รับเหรียญรางวัล ทางคณะกรรมการกลุ่มฯ จึงได้จัดพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนนักเรียน เสียสละทุ่มเท ฝึกสอนนักเรียน และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มฯ ได้ทราบนโยบายและทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 103 คน และไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการจัดงาน เนื่องจากได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/โรงเรียนวัดบ้านดาบ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)