สพป.สกลนคร เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  เพื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ครูวิชาการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา/ นำหลักสูตรทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 256 โรงเรียน  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี…ชุลีพร../ข่าว