สพป.เลย เขต ๒ ประชุมดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แก่ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานลูกเสือของแต่ละอำเภอ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนักและทำความเข้าใจกับครูในโรงเรียน  เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่จะพัฒนาให้ความรู้แก่นักเรียนแต่การให้ความรู้นั้นไม่ใช่แต่เฉพาะให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว จะต้องมีการฝึกฝนพัฒนาด้านความประพฤติด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ยิ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่น เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังร่วมกัน อีกทั้งยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสีขาว จึงขอฝากผู้บริหารโรงเรียน ในส่วนของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการปรับรูปแบบให้แต่ละอำเภอดำเนินการ โดย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป็นรายอำเภอ อำเภอวังสะพุง ๑๖ โรงเรียน อำเภอผาขาว ๙ โรงเรียน อำเภอเอราวัณ  ๗ โรงเรียน  อำเภอภูกระดึง ๘ โรงเรียน  อำเภอภูหลวง ๗ โรงเรียน อำเภอหนองหิน ๕ โรงเรียน รวม ๕๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๘,๐๐๐.-บาท จึงให้แต่ละอำเภอได้วางแผนจัดการอบรม ที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน