สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเตรียมความการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์  นโยบายและตัวบ่งชี้ ผู้สนับสนุนข้อมูลการติดตามและประเมินผลเข้าประชุม เพื่อให้การสรุปผลสำเร็จของการปฏิบัติงานและการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้