การอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียน ระดับผู้ปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัด ระดับผู้ปฏิบัติงาน  ของอำเภอหนองหิน จำนวน ๑๖ โรงเรียน  ซึ่งมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน เข้ารับการอบรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบการเงิน รวมถึง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ พึ่งกำหนดออกมาให้ใช้ โดยลำพังตัว พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างไม่เท่าไหร่ ยังมี กฎกระทรวง ที่มีรายละเอียดย่อยลงไปอีก ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น งบรายหัว ที่ได้มาจะต้องมาจัดทำแผนและใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๒ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่โรงเรียน โดยทีมวิทยากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และหน่วยตรวจสอบภายในของ สพป.เลย เขต ๒