สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาพความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอบรมพัฒนาให้บุคลากรของทุกโรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเทคนิคการเรียนรู้ซึ่งในครั้งนี้ได้แก่ กระบวนการสร้าง การใช้ You – Tube มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ความยั่งยืน และเป็นรูปธรรม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธารพูด พร้อมคณะทีมวิทยากรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน สรุปรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๑  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  จำนวน ๕ โรงเรียน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายใหญ่ เสริมเจริญกิจ อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษา นายวิชาญ จันทร์สกา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และนายบุญยิ่ง อยู่สุข อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์