สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๒ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากร ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี  หน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  มีการแจ้งภารกิจและข้อราชการโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการรับการประเมินการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รวมถึงการจัดนิทรรศการ ขอความร่วมมือบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง   วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตฯจะจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขอแจ้งให้บุคลากรได้เข้าร่วม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งวันนี้หลังพิธีลงนามถวายพระพร จะมีการประชุมทำความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และ  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ทำความดี เก็บสิ่งของได้และส่งคืนเจ้าของ  ได้แก่ นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ นางสาวทัศนีย์  ฤทธิมนตรี บริจาคเครื่องปริ้นท์เตอร์ ไว้ใช้ในราชการ จำนวน ๑ เครื่อง  และให้เจ้าหน้าที่ธุรการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่แนะนำตัวเองต่อเพื่อนร่วมงาน  จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน  กิจกรรมวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่เคยปฏิบัติมา  มีผู้บริหารโรงเรียนที่จะมาเข้าประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติด้วย