สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

เมื่อวันที่ 13 – 14  พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ณ ห้องประขุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวภคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และคณะวิทยากร จำนวน 200 คน ดำเนินการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พ.ค. 62 ผู้เข้าร่วมประชุมจากอำเภอท่าชนะ คีรีรัฐนิคม ไชยา และอำเภอวิภาวดี รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พ.ค.62

ผู้เข้าร่วมประชุมจากอำเภอพุนพิน ท่าฉาง บ้านตาขุน และอำเภอพนม  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ประชาสัมพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2