สพม.เพชรบูรณ์ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายมนตรี สำเภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุจิกา จักคาม ศึกษานิเทศก์ นางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวอมลรดา กุนสง นักวิชาการศึกษา ร่วมการคัดเลือกฯ ในการนี้ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการ สพม.พิจิตร นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พิจิตร สมาคมศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร