สพป.เลย เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    ได้มอบหมายให้ นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ  โดยให้โรงเรียนไปดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับครู  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง และรายงานผลให้สำนักงานเขตฯทราบ ภายในเปิดเทอม ซึ่ง สพฐ.ให้ดำเนินการภายในปีการศึกษานี้