ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ ในฐานะคณะกรรมการติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ในฐานะคณะกรรมการติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามสอบเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เรียนรู้วิถีความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ใช้ข้อสอบกลาง ๕ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยดี